T.C.

SERİK BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALMA YÖNETMELİĞİ

BİRİN KISIM

Genel Hükümler

BİRİN BÖLÜM

(Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar )

Amaç

Madde 1– Bu yönetmeliğin amacı Belediye Zabıta Teşkilatının kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını, Zabıta memurlarının niteliklerini, görevde yükselme ve mesleki eğitimlerini kıyafetleri ile çalışama usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2– Bu Yönetmelik Serik Belediyesi Zabıta Teşkilatını kapsar.

Dayanak

Madde 3- 03.07.2005 tarih ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15.madde ve fıkraları ile aynı kanunun 51.maddesi, 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi

Gazetede yayınlanan Belediye Zabıta Yönetmeliği, 1608 sayılı Kanunun 5728 sayılı kanunla değişik 1.maddesi ile 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu ve ilgili diğer Kanunlar.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen,

Belediye : Serik Belediyesi'ni

Belediye Başkanı : Serik Belediye Başkanı'nı

Belediye Meclisi : Serik Belediye Meclisi'ni

Belediye Encümeni : Serik Belediye Encümeni'ni

Belediye Zabıtası : Serik Belediye Zabıta'nı

Belediye Zabıta Personeli : Serik Belediye Zabıta Müdürü, Zabıta Amiri, Zabıta Komiseri ve Zabıta Memurlarını ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

( Nitelik, Bağlılık, Görev ve Yetki Alanları)

Madde 5- Belediye Zabıtası, İlçede ve mahallelerde esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanması ile görevli olup, bu amaçla Belediye Meclisi tarafından alınan ve Belediye Zabıtası tarafından yerine getirilmesi gereken emir ve yasaklarla bunlara uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen ceza ve diğer yaptırımla uygular. Belediye Zabıta Personeli üniformalı olup, kıyafeti İçişleri Bakanlığı tarafından yürürğe konan “ Belediye Zabıta Yönetmeliği ğinde gösterilir.

Belediye Zabıtasın Blılığı

Madde 6- Belediye Zabıtasının bağ olduğu emir ve komuta zinciri aşağıda olduğu gibidir.

Belediye Zabıta Teşkilatı doğrudan Belediye Başkanının emri altındadır. Gerektiğinde Belediye Başkanı¸ Zabıta Müdürlüğündeki iş ve işlemlerin takibi için bir Başkan Yardımcısı görevlendirebilir. Mahalli Mülki Amir Belediye Zabıtasının da

amiridir. Özel Kanunların yetkili kıldığı hallerde, mahalli en büyük Mülki İdari

Amiri, zabıta personelini görevlendirebilir.

Belediye Zabıtasın Görev ve Yetki Alanları

Madde 7- Serik Belediyesi nırla içerisinde görevli ve yetkilidir. Ayrıca mücavir alanlarda kanunlarla belediyenin yetki ve sorumluluğuna verilmiş hizmetler bakımından yetkili ve görevlidir.

Madde 8- Zabıta müdürlüğü; kanun ve yönetmeliklerin verdiği kontrol, cezalandırma, sanat ve ticaretten men, yıkım ve bilumum men ile ilgili yetkili mercilerin kararlarını Belediye Başkanı adına uygulamakla görevlidir.

Madde 9- Zabıta müdürlüğü amir ve memurları, görevlerinden dolayı Belediye

Başkanına kaı sorumludurlar.

Madde 10- Zabıta Müdürlüğü amir ve memurları İlçede ve mahallelerde esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanması amacıyla Serik Belediye Meclisi tarafından alınan emir ve yasaklar ile diğer Kanun ve yönetmeliklerle verilen görevleri uygulamak, sonuçlarını takip etmek ve sonuçlandırmak, uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen ceza ve diğer yaptırımla uygulamakla sorumludurlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

(Kuruluş, Unvanlar, Tanım)

Zabıta Müdürlüğünün Kuruluşu

Madde 11– Serik Belediyesi Zabıta Teşkilatı 22.02.2007 tarih ve 26442 Sayılı

Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve bağ kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Belediye Meclisi Kararı ile olturulur. Teşkilat oluşturulurken kaynakların etkili ve verimli kullanılması, zabıta hizmetlerinin kalitesinin arttırılması, ihtiyaç duyulan nitelik, Unvan ve sayıda personel istihdamının sağlanması gözetilir.

a) İlçenin nüfusu, fiziki ve crafi yapısı ile gelişme potansiyeli dikkate alınarak, Zabıta Teşkilatı için ihtiyaç duyulacak norm kadroya uygun olarak birimler

kurulabilir.

b) Serik Belediye Zabıtası hizmetin gereğine ve yunluğuna göre,kısımlara, birimlere ve amirliklere ayrılabilir.

c) Serik Belediye Zabıtası hizmetin özelliğine göre nokta, yaya devriye ve motorize ekip olarak görev yapar.

Zabıta Ünvanları

Madde 12- Belediye Zabıta Kadrosu;

Norm Kadroya göre ; Zabıta Müdürü,. Zabıta Amiri, Zabıta Komiseri ve Zabıta

Memuru şeklinde oluşur.

Belediye zabıta personeli, hiçbir şekilde belediye zabıta hizmetleri şında görevlendirilemezler.

Zabıta Müdürlüğü Tanımı

Madde 13- Belediye zabıta müdürlüğü, yasa, K.H.K., tük ve yönetmeliklerin verdiği yetkiler doğrultusunda, Serik Belediyesi nırları inde beldenin düzenini

belde halkının sağlık ve huzuru ve yetkili organların bu amaçla alacakları kararların yürütülmesini sağlamak ve belediye suçlarının işlenmesini önleyici tedbirler almakla ve lenen belediye suçlarının takip ve araştırmakla yükümlüdür.

DÖRDÜNCÜBÖLÜM

( Müdürlük ve Birimlerinin Görev, Yetki ve Sorumluluğu )

Zabıta Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumluluğu

Madde 14- Zabıta Müdürlüğü, personelini, kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve

emirlere göre görevlendirmek, hizmet ve personelin planlama ve koordinesini yapmak, özlük işlerini takip ve yürütmek, disiplini sağlamak, denetim yapmak ve yaptırmak, mesleki kurslar tırmak personelin eğitimlerini yaptırarak hizmetin kusursuz ve verimli şekilde yürütülmesini sağlamakla.görevlidir

Zabıta Müdürlüğü, personelini;

1) Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve emirlere göre görevlendirmek,

2) Hizmetle personelin planlanmasını ve koordinesini yapmak,

3) Personel özlük işlerini takip ve yürüterek disiplini sağlamak,

4) Belediye sınırları ve mücavir alanları içinde beldenin düzenini korumak,

5) İlçehalkının sağlık ve huzurunu sağlamak için yetkili organların bu amaçla alacakları kararları uygulamak,

6) Belediye suçlarının işlenmesini önleyici tedbirler almak, üst makama önerilerde bulunmak, takip etmek ve haklarında kanuni lemleri yapmakla, görevlendirir

Madde 15- Zabıta müdürlüğü; kanun ve yönetmeliklerin verdiği kontrol, cezalandırma, sanat ve ticaretten men, yıktırma ve bilumum men ile ilgili yetkili mercilerin kararlarını Belediye Başkanı adına uygulamakla görevlidir.

Madde 16- Zabıta müdürlüğü amir ve memurları, görevlerinden dolayı Belediye

Başkanına kaı sorumludurlar.

Zabıta Müdürlüğü Birimleri

Madde 17- Hizmetin gereğine göre, kısım ,birim ve amirliklerin açılması veya kaldırılması , Zabıta Müdürünün teklifi Serik Belediye Başkanının oluru ile kurulur veya kaldırılır.

Zabıta Müdürlüğü Birimleri; 1-Haber merkezi ve bilgi işlem kısmı 2- İlan Birimi 3- İdari Kısım Amirliği 4- Merkez Karakol Amirliği A)Belek Mahallesi Zabıta Karakolu B) Bogazkent mahallesi Zabıta Karakolu C) Kadriye Mahallesi Zabıta Karakolu Ç) Gebiz mahallesi Zabıta Karakolu 5- İşyeri açma ve çalışma ruhsatı amirliği 6- İşyeri açma ve çalışma ruhsatı Denetim Amirliği 7-Trafik Amirliği 8- Pazar Ekip Amirliliklerinden oluşmaktadır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

( Hizmetin Süreklili ve Süresi )

MADDE.18 ÇalışmaDüzeni

A) Belediye Zabıta Hizmetleri resmi tatil günleri de dahil olmak üzere, günün 24 saati aksatılmadan sürdürülür. Zabıta Personelinin çalışma süresi ve saatleri

14.07.1965 tarihli ve 657 Sayı Devlet Memurları Kanununda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağ olmaksızın, Belediye Zabıtasının en yüksek dereceli amirinin

teklifi ve Belediye Başkanının onayı ile tespit olunur. Zabıta Personelinin çalışma saatleri vardiyalar halinde görevin gereğine göre 24 saat , 48 saat istirahat veya 12 saat iş, 24 saat istirahat 16 saat iş 24 saat istirahat 8 saat iş 16 saat istirahat şeklinde düzenlenebilir. Belediye Zabıta memurlarının haftalık olağan çalışma saatleri 48 saati geçmeyecek şekilde düzenlenir. Ancak, personel sayısı az olan zabıtalarda 12 saat iş, 12 saat istirahat şeklinde düzenleme yapılabilir, olağanüstü hallerde görev süresi müdürlükçe belirlenir. Bu süre 60 saati geçemez. Bu uygulamadan dolayı hizmetin sürekliliğini aksatmamak kaydı ile bir sıra dahilinde personele 657 Sayılı Kanunun 99. maddesi göz önünde bulundurularak ayrıca haftada bir gün ilave izin verilebilir.

ALTINCI BÖLÜM

( Personelin ve Birimlerin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Görev Alanları )

Zabıta Müdürünün Görev Yetki ve Sorumlulukları

Madde 19- Zabıta Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

1) Birim yöneticilerinin ortak nitelikteki yönetim görevlerini yerine getirmek,

2) İlgili Mevzuat, Başkanlık, İlgili Bakanlıklar ve Serik Belediye Başkanlığı, Genelge, Bildiri, Prensip Kararları ve Talimatların verdi görev ve yetkileri kullanarak Zabıta Müdürlüğünü yönetmek,

3) Müdürlük faaliyetlerini ilgilendiren mevzuatı takip etmek ve mahiyetine iletmek, duyurmak.

4) Müdürlüğün görev ve çalışma usullerini gözden geçirerek, müdürlüğe bağlı

Birimlerin görevlerinin etkinlikle yerine getirilmesi için yetkisi dahilindeki tedbirleri almak, müdürlük birimlerinin çalışma saat ve şekillerini belirlemek, yetkisini aşan konularda Serik Belediye başkanlığına intikal ettirmek,

5) Müdürlüğün işlevleri ile ilgili Belediye Başkanğının istediği raporla

inceleme ve araştırmalar yaparak hazırlamak,

6) Belediye Başkanğı tarafından istenilen bilgileri temin için birimlerinde iş

bölümü gerçekleştirmek,

7) Gerektiği takdirde faaliyetlerle ilgili toplantılar düzenleyip, emrindeki personele açıklamalarda bulunmak,

8) Belediye Başkanğı tarafından düzenlenecek toplanlara iştirak etmek, istenilen bilgileri vermek ve verilen talimatları almak, uygulamak ve uygulatmak

9) Müdürlüğünde yapılan işlemlerde kullanılan formların geliştirilmesi için inceleme ve araştırmalar yapmak,

10) Müdürlüğün çalışma esaslarını zden geçirmek, plan ve programlar yaparak çalışmaların hu programlar uyarınca yürütülmesini slamak,

11) Yasa tüzük ve yönetmeliklerle belediyeye verilen görevlerden yetkisi

içinde olanların yapılmasını slamak,

12) Belediye Başkanının talimatlarını, Meclis ve Encümen kararlarını

uygulamak,

13) Emri altında görev yapan, disiplin ve ita amiri olduğu bütün memurların, maaş ve rütbe terfi tekliflerini yapmak, özlük haklarını gerçekleştirmek, gizli tezkiye varaklarını düzenlemek, onaylanmış yıllık izinlerini ve mazeret izinlerini vermek, personelin hizmet içi eğitimini yaptırmak,

14) Personeli ihtisas ve becerilerine göre, uygun gördüğü birim ve görevde çaştırmak, izlenim ve gözetimini yapmak, hizmet gereği ve işin önemine göre zabıta

amir ve memurlarını geçici olarak sivil kıyafetle görevlendirmek,

15) Belediye sınırla içindeki zabıta hizmetlerinin kanun ve yönetmeliklere uygun hiçimde yürütülmesini sağlamak, bu am için gerekli tedbirleri almak ve aldırmak.

16) Serik Belediyesinin yetkisi dahilinde kamuya açık olan yerlerin temizliğini, düzenini ve sağlık koşullarını denetlemek, gerektiğinde bunların sağlanması amacıyla her türlü yasal önlemleri almak ve aldırmak.

17) Yasalara göre hükme bağlanması gerekli ve takibi Belediye yetkisi içinde bulunan suçları takip ettirerek, suçluları adli organlara sevk ettirmek,

18) Gerekliğinde, denetim ve gözetimi altında, görev ve yetkilerinin

devredilebilir olanları gerekli gördüğünde, kendi takip ve kontrolünde müdür yardımlarına devretmek (Zabıta Müdürüne yasalarda tanınan onama niteliğinde olan imza yetkisi zabıta amirlerine bırakılamaz.) zabıta amirleri tarafından yürütülecek birimlerin, görevlerinin ve verilen yetkilerin kapsamının ne olduğunu gösteren bir görev bölümü emri çıkararak saptamak,

19) Zabıta Müdürlüğüne ait yıllık taslak tçe hazırlamak ve bütçe doğrultusunda uygulamaları yapmak. Tahakkuk Amirli görevini yerine getirmek,

yatırım program taslaklarını hazırlamak ve kesinleşm yatırım programlarının uygulanması sırasında takip ve kontrolü sağlamak.

20) Müdürlüğünün faaliyetleri ile ilgili hususlarda Belediye Başkanına bilgi

vermek.

21) Personelinin çalışmalarını denetlemek ve gerekli yaptırımı uygulamak.

22) Son teknolojik gelmeleri izleyerek, buna göre müdürlüğün araç. gereç, donanım ve haberlme cihazlarının yenilenmesini ve takviye edilmesini sağlamak için Belediye Başkanlığı'na talepte bulunmak,

23) Müdürlük görevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için, Başkanlık Makamına önerilerde bulunmak,

24) Müdürlük yazışmalarında birinci derece imza yetkisini kullanmak,

25) Müdürlük görevlerinin zamanında ve eksiksiz yerine getirilmesi için gerekli tedbirleri almak, bağ birimlerin görevleri ile ilgili mevzuat değişikliklerini

izleyerek, işlemlerde uygulanmasını sağlamak,

26) Disiplin Amiri olarak memur disiplin suçu işleyen personeline, mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını vermek ve yetkili mercilere bildirmek,

27) Müdürlük görevlerinin zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirilmesi için, gerekli koordinasyonu sağlamak,

28) Afetlerde, Mülki İdari Amirinin emriyle, gerek kendi görev sahası içinde

gerekse diğer il, ilçe, belde ve köylerde kurtarma hizmetlerinde bulunmak, afetzedelere yardım olmak,

29) Müdürlükte görev yapan personelle ilgili olarak, sicil raporları

düzenlemek, mazeretlerini binaen bir günden fazla özür izni vermek, bunların ödül, takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için Kuşadası Belediye Başkanlığına önerilerde bulunmak, personelin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit ederek izin vermek,

30) İlgili mevzuat ve bu yönetmelik ile kendine verilen görevlerin gereği gibi yerine getirilmemesinden, yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmamasından

Serik Belediye Başkanına kaı sorumludur

1) Belediye Zabıta Amirinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

A) Zabıta Amiri belediye zabıta hizmeti veren birimin başıdır. Birimin sevk ve idaresinden, disiplininden, her türlü hal ve hareketinden sorumludur,

B) Amiri olduğu birimin kanun, tüzük ve yönetmeliklerle belirlenen görevlerle Belediye Başkanlığı ve üst mercilerin vermiş olduğu emirleri, yetkileri dahilinde icra etmek ve ettirmekten sorumludur,

C) Biriminin görevlerini icra etmesi için her türlü tedbiri alıp planlamasını

Yaparak. Zabıta dürlüğüne sunup, icra ettirir,

D) Görevin en etkin ve zamanında icrası için birimindeki personelin aylık çaşma ve yıllık izin programını hazırlayarak Müdürlük Makamına sunar,

E) Bu yönetmelikteki görev, yetki ve sorumlulu belirlenen birimlerden, bulunduğu amirliğin görevlerini öncelikle icra etmek,

F)Amirliğin görevi içindeki diğer iş ve lemleri takip ve sonuçlandırmak.

2) Belediye Zabıta Komiserinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

A)Zabıta birim amirinin verdiği görevi yürütmek,

B) Ekip komiseri olarak görevlendirildiğinde, belediyeleri ilgilendiren kanun, tüzük ve yönetmelikle üst makamların verdiği yazılı ve sözlü emirlerin zamanında ve

en etkin biçimde yerine getirmek ve emrinde çalışrdığı personelin disiplininden, hal ve hareketinden sorumludur.

C) Ekip komiseri olarak görevlendirildiğinde; belediyeleri ilgilendiren kanun tüzük ve yönetmelikle üst makamların verdiği yazılı ve sözlü emirlerin zamanında ve en etkin biçimde yerine getirmek, emrinde çalışrdığı personelin disiplininden, hal ve

Hareketinden sorumludur.

D) Büro Amiri olarak görevlendirildinde, hizmetle ilgili olarak büroya başvuran kişilerin merci ve muhatabıdır. Bürodaki iş ve işlemlerin, akımına uygun olarak, süratli, verimli ve güvenli yürütülmesini sağlamakla görevli, yüküm ve sorumludur. Büronun yürütülmesinde gerekli iş bölümünü yapar. Bürodaki personelin görev dağılımında geçici olarak değişiklikler yapabilir. Büro içinde koordinasyonu sağlar. Ekiplere verilen evrakların zamanında yapılıp yapılmadığı hakkında amire yazılı ve sözlü bilgi verir.

3) Belediye Zabıta Memuru Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

Belediyeleri ilgilendiren kanun, zük ve yönetmelikle üst makamların verdiği yazılı

ve sözlü emirlerin zamanında ve en etkin biçimde yerine getirmektir.

Belediye Zabıta Amiri, Zabıta Komiseri ve Zabıta Memuru Kadrolarının Gerektirdiği

Genel ve Özel Nitelikler:

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümlerinde ön görülen nitelikler ve İçişleri Bakanlığı'nca düzenlenip yürürlüğe konan Belediye Zabıta Personeli Yönetmeli ve Bakanlıkça yürürlüğe konan der yönetmeliklerle belediyece öngörülen nitelikler. Zabıta Müdürlüğü Amirliklerinin Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

YEDİNCİ BÖLÜM

( Disiplin )

Madde 20- Belediyemizin üniformalı bir teşkilatı olması sebebiyle, her davranışı ile halkımıza karşı Belediyemizi temsil eden Zabıta Müdür, Amir, Komiser ve memuru kıyafet, disiplin, selamlaşma, müracaat usulleri, esnafa muamele tarzı ve benzeri gibi aşağıda belirtilen hususlara titizlikle uymaları zorunludur.

A) Kıyafet

1-) Hizmet esnasında hiçbir Zabıta Amir ve memuru sivil kıyafet giyemez. Hizmetin özelliği icabı sivil elbise giyilmesi gerekli hallerde Zabıta Müdürlüğünden izin alınarak, özel halin devamı müddetince ve hizmet vesikalarına amiri tarafından

"hizmet sivil yapılacaktır. " Kaydı konulmak suretiyle sivil elbise giyilebilir. Giyilen sivil elbise memura yakışacak ciddiyette olacaktır.

2-) Üniformanın üzerine ceket, pardesü veya palto giyilmek suretiyle hizmete gelip

gitmek veya hizmete çıkmak çok çirkin, laubali ve üniformaya kaı işlenebileceği tasavvur edilen hakaretlerin en büyüğüdür. Bu kılıkta görülen memurlar mutlaka soruşturma göreceği gibi bağ bulunduğu amirleri de sorumlu tutulur,

3-) Mesaiye geliş ve gidişler aşağıdaki şartlar sağlanmak suretiyle sivil elbise ile

olabilir.

a) Sivil kıyafetin temiz ve muntazam olması,

b) Merkezlerde elbiselerin muntazam bir şekilde asılması için vestiyer veya dolap temin edilmesi,

c) Memurun mesai saati başlamamış olsa dahi buralarda sivil elbise ile oturmaması.

4-) Hizmete gidiş geliş hariç vazife dışında zabıta amir ve memuru resmi üniforma giymesi yasaktır. Bilhassa izinli bulundu zamanlarda üniforma ile kahvehane, pastane. gazino, lokanta, sinema, tiyatro, plaj stadyum ve emsali yerlere gidilmesi

yasaktır.

a) şarıda şapkasız gezmek, şapkayı elde taşımak,

b) Eller cepte dolaşmak, zincir, tespih sallamak,

c) Ütüsüz, lekeli, çamurlu, kirli elbise boyasız ayakkabı giymek,

d) Sokakta umumi yerlerde sigara, puro, pipo içmek, çiklet çiğnemek,

e) Kıyafet Yönetmeliğine aykırı renkte mlek, çorap giymek, kravat ve eşarp takmak.

f) Laubali tavır ve hareketlerde bulunmak, şakalaşmak

g) tbe aretleri, isimlik ve ğmeleri noksan bulunmak,

h) Her sabah sakal tıraşı olmamak, saçları ve sakal başlarını normalden daha fazla uzatmak,

ı) Hanım personel için; etekleri normalden fazla kısaltmak, aşırı makyaj yapmak takı takmak ve farklı ayakkabı giymek yasaktır.,Saçlar toplu ve kısa olacaktır.

B) Disiplin:

Disiplin anlayışı bir itaatin alışkanlık haline gelmesidir. Disiplin resmi üniformalı

teşkilatlarının en önemli faktörüdür. Disiplin amir ve memurların birbirlerine karşı sevgi ve saygı duymaları ve bu anlayış içinde emirlerin süratle, istekle, hevesle yapılmasını sağlar. Bir teşkilatta disiplin mevcudiyeti amirlerin liyakatli kimseler olduğunu, disiplinsiz hareketlerin mevcudiyeti ise amirlerin liyakatsiz kimseler olduğu şeklinde yorumlanır. Bu bamdan bütün amirlerin disiplin hususunda son derece hassas davranmaları, en küçük disiplin tecavüzlerine dahi müsamaha göstermemeleri şarttır.

C) Selamlma :

Selam, belediye zabıta mensuplarının birbirlerine ve vazifeye karşı hürmet,muhabbet

ve bağlılığıdır. Kaide olarak astlar üstlerden evvel selam vermeğe mecburdurlar, üst

'e selam vermemek cezai lemi gerektirir.

Görmediğini iddia mazeret teşkil etmez. Aynı rütbede olanlar, birbirlerinin rütbesini tefrik edemeyenler, beklemeksizin selam verirler.

Selamlamada hareketleri usule aykırı yapmak, laubalilik göstermek, eli yarım veya ağır kaldırmak, sol eli ceple bulundurmak, sağ eli ile selamlarken baş ve göz ile başka

tarafa bakmak doğru değildir. Böyle hareket edenler selam vermemiş addedilerek cezalandırılır.

Aşağıdaki hallerde durup cephe almak suretiyle selam verilir :

a) Devlet Reislerine,

b) Sancağa,

c) Bayrak çekiliş ve indirillerinde,

d) Cenazeye,

Konferans salonu, gazino, kütüphane, dershane, yemek salonu gibi kapalı yerlere baş

açık olarak girilir ve mukabele beklemeksizin içerdekiler selamlanır.

Selamlama her zaman ve her yerde, her vaziyette yapılır. Sivil kıyafetler buna mani değildir.

Belediye erkanı, ordu ve mülki erkanların selamlanması belediye zabıta teşkilatı için sempati yaratacaktır.

Ayrıca her belediye zabıtası mensubu, dışarıda kendisine müracaat edildiğinde elle selamlamak suretiyle karşılamada bulunacak, konuşma esnasında müracaatın bitiminde yine aynı şekilde müracaatçıyı selamlayacaktır. Bu husus hiçbir zaman ihmal edilmemelidir. Zira, hemşehri üzerinde bu jestin tesiri çok büyüktür.

D) Müracaat usulleri

Belediye Zabıtası Teşkilatındaki amir ve memurlar zaman, zaman vazifeleri ile ilgili

konular için müracaat usullerine riayet etmeyerek ve kademe atlayarak yazılı veya şifahi müracaatlarda bulunmaktadır. Müracaat usullerine riayet edilmesi belediye zabıtasının üniformalı ve disiplin esaslarına uygun olarak çalışması gereken bir teşkilat olması dolayısıyla üzerinde en fazla durulması gereken önemli bir husustur.

Bu bakımdan bütün kademe amirleri kendi personelinin (amirin şikayet hali hariç) makam atlamak suretiyle müracaatta bulunmalarını kesin olarak önleyecekler, kademe atlayarak gelen personel, müracaatta bulunduğu makam tarafından da dinlenmeyecek ve emirlere aykırı harekette bulundu için cezalandırılacaktır.

E) Disiplin Cezaları

Disiplin düzeltici tedbirleri meyanında bulunan cezalandırma yetkisi amirlere şen en mühim vazifelerden biridir. Ceza, yerinde, zamanında ve suçla orantılı verildiği

Takdirde cezalandırılan personel için düzeltici, diğer personel içinde önleyici etki yapar. Bu bamdan disiplin tecavüzlerinde yetkili amirlerin olaylar üzerinde hassasiyetle durarak, ilgili personelin savunmasını alarak ve delilleri Değerlendirdikten sonra en doğru sonuca varmaları ve bu sonuca göre en uygun cezayı vermeleri lazımdır. Disiplin cezalarında her amir önce kendi yetkisini kullanacak, yetkisi dışındaki cezalar için bir üst makama gerekçeli sebepleri teklifte

Bulunacaktır

F) Toplumsal İlişkiler

Büroda Müdür veya üst yönetici karşısında oturuş, tavır, hareket, konuşma, ikram edilen herhangi bir şeyin kullanılma tarzı nezaket çerçevesinde olmalıdır. Sandalyede laubali şekilde oturmak doğru olmayıp, şapka ve palto ile müdür odasına girmek

toplumsal ilişkilere uygun değildir. Müdür elini uzatmadan el sıkmaya teşebbüs etmek hem toplumsal ilki kurallarına aykırıdır, hem de insanı gülünç duruma sokar. Memurlar müdür, amir ve komiserlerine rütbesi ile (müdürüm, amirim, komiserim,)

Şeklinde, müdürler ise emrindekilere rütbeli ise rütbelerini ve soyadını söylemek suretiyle, memurlar için ise yalnız soyadlarını söylemek sureliyle hitap edeceklerdir. Bunun haricinde (beyefendi, hanfendi, ağabeycim. müdür beycim vb.) şeklinde

Hitaplar yasak olup, hu tarzdaki hitapları tespit eden müdür cezai işlem yapmakla mükelleftir.

Belediye Zabıtası tarafından yapılacak Tebligatlar

Madde 21- Belediye Zabıta personeline tebligat görevi, ancak acele durumlarda ve

gecikmesinde zarar görülen konularda ve Tebligat Yasası ile tüzük hükümlerine göre yaptırılır.

Zabıta Müdürlüğü Arşiv iş ve işlemleri

MADDE -22 Adli evraklar 5 sene müddetle arşivlenir. Güncelliğini yitirm olan evraklar 5.Senenin sonunda Zabıta Müdürünün belirleyeceği bir heyetle tutulacak bir tutanakla imha edilir.

A ) Zabıta Müdürlüğünde bulunan, 1-Haber merkezi ve bilgi işlem kısmı 2- İlan Birimi 3- İdari Kısım Amirliği 4- Merkez Karakol Amirliği A)Belek Mahallesi Zabıta Karakolu B) Bogazkent mahallesi Zabıta Karakolu C) Kadriye Mahallesi Zabıta Karakolu Ç) Gebiz mahallesi zabıta karakolu 5- İşyeri açma ve çalışma ruhsat amirliği 6- İşyeri açma ve çalışma ruhsatı denetim amirliği 7- Trafik Amirliği 8- Pazar Ekip Amirlilikleri Yapmış olduğu yazışmalar ile ilgili evrakları kendi arşivine kaldırıp saklamakla sorumludur ve cari yıl sonunda imhasına karar verilen evraklar imha edililerek imha tutanagı düzenlenir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Zabıta Müdürlüğü Amirliklerinin Kuruluş, Görev, Yetki ve

Sorumlulukları Şunlardır.

1-Haber merkezi ve bilgi işlem kısmı 2- İlan Birimi 3- İdari Kısım Amirliği 4- Merkez Karakol Amirliği A)Belek Mahallesi Zabıta Karakolu B) Bogazkent mahallesi Zabıta Karakolu C) Kadriye Mahallesi Zabıta Karakolu Ç) Gebiz mahallesi zabıta karakolu 5- İşyeri açma ve çalışma ruhsat amirliği 6- İşyeri açma ve çalışma ruhsatı denetim amirliği 7- Trafik Amirliği 8- Pazar Ekip Amirliği

İDARİ KISIM AMİRLİĞİ GÖREVLERİ

Madde 23- Zabıta Müdürlüğüne gelen evraklara yapılacak lemler

1-Gelen Evraka Yapılacak İşlem

a) İdari kısım amirliğine gelen Evrak Değerlendirilip, lem yapacak bölüm evrak üzerinde belirlenir ve ilgili birimin kısmın ve amirliğin kaşesi evrakın arkasına basılıp deftere kaydeder.

b) Havaleye hazır hale gelen evrak, Zabıta Müdürü veya zabıta müdürünün yetki verdi Zabıta Amiri tarafından havale edilir.

c) Havale edilen evrak zimmet defterine kaydedilir, ilgili birime kısma amirliğe imza karşılığı teslim eder.

ç) Gelen evrak defterinde bulunan Düşünceler hanesine evrakın hangi birime kısma amirliğe gönderildiği yazılır.

d) Yazı işlerinden bilgisayar üzerinden taranıp gönderilen evraklar incelenip ilgili birime, kısma veya amirliklere bilgisayar üzerinden göndermek.

2 ) Giden evraka yapılan işlem:

a) Zabıta müdürü ve zabıta müdürü adına, zabıta amirleri tarafından işlemi tamamlanan evraklar imzalanır. Yazı, imza ve paraflar konusunda Başkanlık

Genelgesine hassasiyetle riayet edilir,

b) Zabıta Müdürlüğü idari kısım amirliği tarafından cevap verilecek evraka gerekli iş ve işlem yapıldıktan sonra evrakın içeriğine göre Belediye başkanı, Belediye başkanı yardımcısı veya zabıta müdürüne imzalatılır giden evrak kayıt defterine kaydedildikten sonra Düşünceler hanesine evrak hangi kurum kuruluş birim ve müdürlüğe gönderilecekse yazılır. Zimmet karşılığı teslim edilir.

3) Diger iş ve İşlemler

a) Şirket personelinin daimi işçi personelin memur personelin mesai işlerini takip etmek

b) Günlük personel Yoklamalarını hazırlamak

c) Vardiya personelinin haftalık izin çizelgelerini hazırlamak

ç) Zabıta Müdürlüğünde bulunan araçların ay sonu akaryakıt fatura işlemlerini hazırlamak

İLAN BİRİMİNİN GÖREVLERİ

Madde 24- Zabıta Müdürlüğü ilan birimince lemler

Tüm Resmi Kurumlar ve vatandaşlarla ilgili duyurulması zorunlu olan konuları anons sistemi ile ilçe halkına duyurmak ve bu anons sisteminin bakım ve onarımını yaptırmak.

Resmi Kurumlarla ilgili kaymakamlık makamından gelen olabilecek doğal afetlere karşı alınacak önlemlerle ilgili duyuruların yapılması.

İlçemizde Milli Eğitimle ilgili sınavlarda alınacak tedbirlerle ilgili duyuruların yapılması.

Orman İşletme Müdürlüğü’nün yapacağı ihale ile ilgili ilanların duyurulması.

İcra Müdürlüğü’nün taşınır/taşınmaz malların satışı ile ilgili ilanların duyurulması, tutanak ve yazışmaların yapılması.

Sulh Hukuk, Müftülük, Tarım İlçe, Sağ Sahil Sulama Birliği ve Halk Sağlığı Kurumlarından gelen ilanları ilçe halkına duyurmak ve ilgili kurumlara ilanla ilgili tutanak tutulması ve yazışmaların yapılması.

Daire içerisinden( İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Gelir Hizmetleri vb.) birimlerden gelen ilanların halkımıza duyurulması.

Akdeniz EDAŞ Serik İşletme Müdürlüğü tarafından ilçemiz dahilinde yapılacak olan elektrik kesintilerini zamanından önce halkımıza duyurulması ve ilan tutanağının tutulması.

ASAT Genel Müdürlüğü’nün ilçemiz dahilinde yapacağı çalışmalar ve su kesintisiyle ilgili duyuruların halkımıza zamanından önce duyurulması.

İlçemiz dahilinde vefat eden vatandaşların cenaze anonslarının 08:30-17:00 arasında yapılması.

İlçemiz dahilinde yapılacak olan Mevlid-i Şerif anonslarının;

Pazartesi : 10:00-11:00

Çarşamba : 10:00-11:00

Cuma : 14:00-16:00 arasında yapılması.

Acil hastalarla ilgili kan anonsu ve kayıp çocuk anonsunun saat ve zaman gözetilmeksizin tarafımızca yapılması.

Atatürk’ün ölüm yıldönümüyle ilgili yapılan anma törenlerinde anons cihazlarımızda gerekli sirenlerin çalıştırılması.

Belediyemizle ilgili tüm kültürel etkinliklerin halka duyurulması.

PAZAR EKİP AMİRLİĞİ GÖREVLERİ

MADDE 25 – Zabıta Müdürlüğü Pazar ekip amirliğince

Bu Yönetmeliğin amacı, semt ve üretici pazarlarını modern bir yapıya kavuşturmak, bu yerlerde sebze ve meyveler ile belediyece müsaade edilen diğer gıda ve ihtiyaç maddelerinin ticaretinin kaliteli, standartlara ve gıda güvenilirliğine uygun olarak serbest rekabet şartları içinde yapılmasını temin etmek, tüketicilerin hak ve menfaatlerini korumak ve üreticiler ile pazarcıların faaliyetlerini düzenlemektir.

Bu Yönetmelik, semt ve üretici pazarlarının kurulması, işletilmesi, taşınması ve kapatılmasını, yönetim ve denetimini, bu yerlerde faaliyet gösteren üretici ve pazarcılarda aranılacak nitelikleri, bunların çalışmalarını, yapacakları satışları, haklarını ve uymakla yükümlü bulundukları kuralları, belediye ve diğer idarelerin görev, yetki ve sorumlulukları ile pazar yerlerine ilişkin diğer hususları kapsar.

Bu Yönetmelik, 11/3/2010 tarihli ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 7 ve 15 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,

b) Belediye: 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununa tabi belediyeleri,

c) Bildirim: Bildirim miktarı veya üzerindeki sebze ve meyvelere ilişkin sisteme yapılan beyan işlemini,

ç) Bildirim miktarı: Adet ile yapılan satışlarda 150 adet, bağ ile yapılan satışlarda 50 bağ, kilogram ile yapılan satışlarda 100 kilogramı,

d) İl müdürlüğü: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğünü,

e) Kanun: 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunu,

f) Künye: Sebze ve meyvelerin üretim yerini, cinsini, miktarını, hangi üretici/işletmeye ait olduğunu, varsa sertifika bilgilerini ve Bakanlıkça uygun görülen diğer hususları içeren ve sistem üzerinden basılan belge veya barkodlu etiketi,

g) Mal: Organik ve iyi tarım uygulamaları kapsamında üretilen sertifikalı ürünler dâhil ticarete konu sebze ve meyveler ile belediyece pazar yerlerinde satışına izin verilen diğer gıda ve ihtiyaç maddelerini,

ğ) Meslek kuruluşu: Pazarcıların üyesi oldukları ihtisas odalarının kurdukları ülke genelinde en fazla üyeye sahip esnaf ve sanatkârlar federasyonuna kayıtlı meslek odasını veya ihtisas odası bulunmayan yerlerde en fazla pazarcı üyeye sahip karma nitelikteki esnaf ve sanatkârlar odasını,

h) Pazar yerleri: Belediyelerce tespit edilecek yer ve günlerde kurulan üretici ve semt pazarlarını,

ı) Pazarcı: Malları semt pazarlarında doğrudan tüketicilere perakende olarak satan meslek mensubunu,

i) Perakende satış: Tek seferde bildirim miktarının altında yapılan satışı,

j) Semt pazarı: Üreticiler ve pazarcılar tarafından malların doğrudan tüketicilere perakende olarak satıldığı açık veya kapalı pazar yerlerini,

k) Sistem: Bakanlık bünyesinde elektronik ortamda kurulan ve internet tabanlı çalışan merkezi hal kayıt sistemini,

l) Tahsis: 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca tahsil edilen işgaliye harcıkarşılığında, semt ve üretici pazarlarındaki satış yerlerinin geçici olarak kullanım hakkını,

m) Tahsis sahibi: Pazar yerlerinde adına satış yeri tahsis edilmiş olan pazarcı ve üreticileri,

n) Tahsis ücreti: 2464 sayılı Kanuna göre, işgal edilen alan ile orantılı olarak belediye meclisince belirlenen işgaliye harcını,

o) Üretici: Organik ve iyi tarım uygulamaları kapsamında üretilen sertifikalı ürünler dâhil sebze veya meyveüretenleri,

ö) Üretici pazarı: Üreticilerin kendi ürettikleri malları perakende olarak doğrudan tüketicilere sattıkları açık veya kapalı pazar yerlerini,

ifade eder.

Pazar yerlerinin kurulması ve işletilmesi

(1) Pazar yerleri, imar planında belirlenmiş alanlarda bu Yönetmelikte belirtilen asgari koşullarıtaşıyacak şekilde belediyeler tarafından kurulur. Gerçek veya tüzel kişiler tarafından pazar yeri kurulamaz.

(2) Pazar yerinin kurulmasına, 7 nci maddede belirtilen komisyonun raporu göz önünde bulundurularak belediye meclisince karar verilir.

(3) Semt pazarının kurulmasında, tüketici piyasasının büyüklüğü, ulaşım imkânları, semt pazarı sayısı ve bunların birbirlerine yakınlığı ile semt pazarının çevreye, altyapıya ve trafiğe getireceği yükler ile can ve mal güvenliği riski gözönünde bulundurulur.

(4) Üretici pazarının kurulmasında, yörede yetiştirilen mal miktarı ve çeşidi, üretim sezonu ile üretici ve tüketici talepleri dikkate alınır.

(5) Semt pazarı kurulan yerlerde, üretici pazarı semt pazarı ile aynı günde kurulamaz.

(6) Münhasıran organik malların satışı amacıyla semt pazarı kurulabilir.

(7) İmar planlarında pazar yerlerinin belirlenmesinde, bu Yönetmelikte yer alan hükümler belediyelerce gözönünde bulundurulur.

(8) Pazar yerleri, belediyelerce işletilir ve bu yetki devredilemez. Ancak, pazar yerlerinin işletilmesine ilişkin bazıhizmetler, bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırı hüküm içermeyecek şekilde yapılacak belirli süreli protokoller ile meslek kuruluşları eliyle yürütebilir.

Pazar yeri yerleşim planı

(1) Pazar yeri yerleşim planı, pazar yeri kurulmasına ilişkin belediye meclisi kararını takiben üç ay içinde, 6 ncı maddede belirtilen hizmet tesislerini içerecek şekilde hazırlanır ve belediye encümenince onaylanır.

(2) Yerleşim planının hazırlanmasında; toplam satış yeri sayısının en az yüzde yirmisinin özel satış yeri olaraküreticilere ayrılması ve sebze ve meyveler ile diğer gıda ve ihtiyaç maddelerinin birbirlerini olumsuz etkilemeyecekşekilde ayrı ayrı satışa sunulması hususuna dikkat edilir.

(3) Yerleşim planı, ihtiyaca göre belediye encümeni kararıyla değiştirilebilir. Yerleşim planının değiştirilmesinde, mevcut tahsis sahiplerinin hakları göz önünde bulundurulur.

Pazar yerlerinin kuruluş günü

(1) Pazar yerlerinin kuruluş günü, o yerdeki diğer pazar yerlerinin kurulduğu günler dikkate alınmak suretiyle, açılış ve kapanış saatleri ise mevsim şartları ve yöresel ihtiyaçlara göre belediye encümenince belirlenir.

(2) Pazar yerlerinin kuruluş günü ile açılış ve kapanış saatlerinin belirlenmesinde, ilgili meslek kuruluşunun görüşü alınır.

Satış yerlerinin kullanımı

(1) Satış yerlerinin, tahsis sahiplerince bizzat kullanılması esastır. Satış yerleri kullanılırken aşağıdaki hususlara uyulur:

a) Tanıtım levhası, satış yerinin herkes tarafından kolaylıkla görülebilecek bir yerine yerleştirilir.

b) Satış yerinde, belediyeden izin alınmaksızın değişiklikler veya bu yere ilaveler yapılamaz.

c) Atık malzemeler belirlenen şekilde veya alanlarda toplanır ve satış yeri temiz tutulur.

ç) Satış yeri dışında ya da buralardaki geçiş yollarında mal teşhiri ve satımı yapılmaz, buralarda mal veya boş kap bulundurulmaz.

d) Belediyelerce belirlenen saatler dışında; mal getirilmez, yükleme ve boşaltma yapılmaz, araç bulundurulmaz.

Belediyenin görev ve yetkileri

a) Pazar yerlerini işletmek, malların hijyenik şartlarda satışa sunulmasını sağlayıcı uygun çalışma ortamınıoluşturmak, alt yapı ile çevre düzenlemelerini yapmak, pazar yerlerinde faaliyet gösterenler ile tüketicilerin can ve mal güvenliğini koruyucu tedbirleri almak,

b) Tahsis işlemlerini yürütmek,

c) Pazar yerleri ile tahsis sahiplerine ilişkin bilgileri sisteme kaydetmek, kayıtlı bilgileri güncellemek, sisteme kaydedilenlerin her biri için dosya açmak ve ilgili evrakı bu dosyada muhafaza etmek,

ç) Tahsis sahipleri ile bunların çalıştırdıkları kişilerle ilgili, 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu çerçevesinde gerekli işlemleri yapmak,

d) Bu Yönetmelik çerçevesinde gerekli denetimleri yapmak, mevzuata aykırı eylemleri tespit edilenler hakkında cezai işlem uygulamak,

e) Tüketicilerin bilinçlendirilmesine ve korunmasına yönelik tedbirleri almak,

f) Bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili olarak idari düzenleme yapmak,

g) Bu Yönetmelikte öngörülen diğer iş ve işlemleri yerine getirmekle,

görevli ve yetkilidir.

TRAFİK AMİRLİĞİ GÖREVLERİ

MADDE 26 – Zabıta Müdürlüğü Trafik amirliğince

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu

Belediye trafik amirliğinin, görev ve yetkileri ( Madde 10 )

Bu Kanunla belediyelere verilen görevler il ve ilçe trafik komisyonları ve mahalli trafik birimleri ile işbirliği yapılarak yürütülür.

Kuruluş Her belediye başkanlığı bünyesinde, hizmet kapasitesi gözönünde tutularak İçişleri Bakanlığınca tespit edilecek ölçülere ve genel hükümlere göre, belediye trafik şube müdürlüğü, şefliği veya memurluğu kurulur.

Görev ve yetkiler

Yapım ve bakımından sorumlu olduğu yolları trafik düzeni ve güvenliğini sağlayacak durumda bulundurmak,

Gerekli görülen kavşaklara ve yerlere trafik ışıklı işaretleri, işaret levhaları koymak ve yer işaretlemeleri yapmak,

Karayolu yapısında ve üzerinde yapılacak çalışmalarda gerekli tedbirleri almak, aldırmak ve denetlemek,

Karayolunda trafik için tehlike teşkil eden engelleri gece veya gündüze göre kolayca görülebilecek şekilde işaretlemek veya ortadan kaldırmak,

Yol yapısı veya işaretleme yetersizliği yüzünden trafik kazalarının vuku bulduğu yerlerde, yetkililerce teklif edilen tedbirleri almak,

Çocuklar için trafik eğitim tesisleri yapmak veya yapılmasını sağlamak,

Bu Kanun ve bu Kanuna göre çıkarılan yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmak.

Karayolları Trafik Yönetmeliği

Belediyelerin Trafik Birimleri

Madde 15- Belediye başkanlıkları; Karayolları Trafik Kanunu, bu Yönetmelik ve Kanuna dayanılarak çıkarılan diğer yönetmeliklerle verilen görevleri, Kanunun 10 uncu maddesi uyarınca kurdukları trafik hizmetleri birimleri aracılığı ile yürütür.

Bu birimler, belediyelerin iş kapasitesine göre “Belediye trafik şube müdürlüğü”, “Belediye trafik şefliği” veya “Belediye trafik memurluğu” olarak adlandırılır.

Büyük illerde belediye trafik şube müdürlüklerine bağlı belediye trafik büro amirlikleri de oluşturulabilir.

Bu birimlerde görevlendirilecek idari ve teknik personel sayısı, iş kapasitesine göre belediye başkanlıklarınca belirlenir.

Belediyelerin Görev ve Yetkileri

Madde 16- Belediye trafik hizmet birimlerinin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda gösterilmiştir.

Yapım ve bakımından sorumlu olduğu karayollarında;

a) Yolun yapısını, trafik düzeni ve güvenliğini sağlayacak durumda bulundurmak,

b) Yol ve kavşak düzenlemeleri yapmak,

c) Trafiği düzenleme amacı ile,

1) Trafik işaret levhaları,

2) Işıklı ve sesli trafik işaretleri,

3) Yer işaretlemeleri,

Temin ve tesis etmek, bunların devamlılığını ve işlerliğini sağlamak,

d) Trafiğin akışını kolaylaştırma, gereksiz durma ve duraklamaları önleme bakımından, trafik akımı programları ile toplu taşıma araçlarının kalkış varış ve ara durakları için zaman tarifeli programlar yapmak ve uygulamaya koymak,

e) Karayolları yapısı üzerinde ve kenarında yapılan çalışmalarda Karayolları Trafik Kanununun 16 ncı maddesi ve bu maddesine göre çıkarılan Yönetmelik hükümleri uyarınca trafik düzen ve güvenliği için gereken tedbirleri almak, aldırmak ve çalışmaları denetlemek,

f) Açık ve kapalı park yerleri (otopark) alt ve üst geçitler yapmak, yaptırmak işletmek ve işletilmesine izin vermek,

g) Karayolları Trafik Kanununun 17 nci maddesinde sayılan ve belediye sınırları içerisindeki karayolları kenarında yapılacak veya açılacak olan tesisler için Yönetmeliğinde belirlenen şartlara göre izin vermek,

h) Halkın trafik eğitimine katkıda bulunmak üzere; çocuk trafik eğitim parkları yapmak ve yapılmasına izin vermek,

ı) Yaya ve taşıt yollarında yayaların ve araçların hareketlerini zorlaştıran ve trafiği tehlikeye düşüren, motorlu araçlar dışındaki her türlü engeli ortadan kaldırmak, trafik için tehlike teşkil eden ancak, kaldırılması mümkün olmayan engelleri gece veya gündüze göre kolayca görülebilecek şekilde işaretlemek,

(Yol işgaline ilişkin Belediye Mevzuatı hükümleri saklıdır.)

i)Yol yapısı veya işaretleme yetersizliği yüzünden trafik kazalarının vuku bulduğu yerlerde, yetkililerce teklif edilen tedbirleri almak,

j) Karayolları Trafik Kanununun 22 nci maddesi (d) bendine göre tarım kesiminde kullanılanlar hariç il trafik komisyonlarından karar almak şartıyla motorsuz taşıtlardan gerekli görülenlerin tescilini yapmak,

k) Karayolları Trafik Kanunu ve bu Kanuna göre çıkarılan yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmak.

Belediyeler bu hizmetlerini; il ve ilçe trafik komisyonlarınca alınan kararlara da uyulmak suretiyle mahalli trafik zabıtası ile işbirliği ve koordinasyon halinde yürütürler.

Belediyeler bu madde ile görev verilen hizmetlerin denetimi dışında, trafiği denetleyemez ve hiçbir halde trafik suç ve ceza tutanağı düzenleyemezler.

Bu birimlerde hizmet gören personelden resmi kıyafetli olanlar özel işaret taşır.

Trafik zabıtası ile belediye trafik birimleri arasındaki işbirliği ve koordinasyon esaslarına ilişkin diğer hükümler beldenin özelliğine göre bir protokolle belirlenebilir.

Belediye Zabıta Yönetmeliği

ç) Trafikle ilgili görevleri;

1) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre belediye sınırları ve mücavir alanlar içerisindeki karayolları kenarlarında yapılan yapı ve tesisler için belge aramak, olmayanlar hakkında fen elemanları ile birlikte tutanak düzenlemek.

2) Yetkili organların kararı uyarınca belirlenen kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksilerin sayılarını, bilet ücret ve tarifeleri ile zaman ve güzergâhlarını denetlemek.

3) Yetkili organların kararı uyarınca tespit edilen durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerindeki araç park yerlerinde gereken denetimleri ve diğer iş ve işlemleri yapmak.

4) Kanunlarla belediyelere verilen trafik görev ve yetkilerinden belediye başkanlığınca uygun görülenleri yürütmek,

5) Belediyelerce yapılan alt yapı çalışmalarında gerekli trafik önlemlerini almak.

6) Belediyelerce dikilen trafik işaret ve levhalarına verilen hasarları tespit etmek.

7) Şehirlerarası otobüs terminalleri ile diğer garajlardaki otobüslerin fiyat ve zaman tarifelerini denetlemek, uymayanlara tutanak düzenlemek.

Yetkileri

Madde 11

e) Taşıtların durmak, duraklamak ya da park etmek suretiyle yolları, herkesin gelip geçmesine mahsus yerleri ve yaya kaldırımlarının işgallerini önlemek.

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI DENETİM AMİRLİĞİ

GÖREVLERİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Denetim Amirliğinin kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Denetim Amirliğindeki personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar

Dayanak

MADDE 3 - İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Denetim Amirliğine ait bu yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 3572 Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının yayınlanmış olduğu 10.08.2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazetede yer alan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik, 394 sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanun, 7201 sayılı Tebligat Kanunu, 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve 3194 sayılı İmar Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerine istinaden hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- Belediye Başkanı, bu görevi bizzat veya görevlendireceği kisi eliyle yürütür.

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat ve Bağlılık

Teşkilat

MADDE 5 – İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Denetim Amirliği Zabıta Müdürü ve Belediye başkanına karşı sorumludur.

(1) Amirliğin Personel yapısı aşağıda belirtilen şekildedir.

a) Amir

b) Memurlar

c) Teknik Personel

d) İşçiler

(e) Diğer personel

(2) Amirliğin teşkilat yapısı aşağıdaki gibidir.

a) Denetim Amiri

b) Denetim Personeli

C) Denetim Büro Personeli

MADDE 6 - İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Denetim Amirliği, Belediye Başkanına ve Zabıta Müdürüne bağlıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluk

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Denetim Amirliğinin Görevleri

MADDE 7 –

(1) İşyerinin Ruhsatlandırma aşamasında İmar, Fen işleri, İtfaiye, Sağlık ve Asayiş yönünde incelenmesi amacıyla ilgili müdürlüklerle koordineli çalışmak,

(2) Zabıta Müdürlüğü’nün diğer ekipleri ve diğer ilgili kurumlarla ( İlçe Sağlık, İlçe Tarım vb.) koordineli olarak işyerlerini denetlemek,

(3) İlçe sınırlarında denetim faaliyetlerinde bulunarak ruhsatsız olarak faaliyet gösteren işyerleri tespit edip gerekli yaptırımları uygulamak,

(4) 394 Sayılı Hafta Tatili Kanununa göre, işyerlerinde hafta tatili ruhsatını denetlemek,

(5) Sıhhi, gayrisıhhî, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini rutin, periyodik, talep ve şikâyet üzerine gerekli denetimlerini yapmak,

(6) Ruhsat belgesinde belirtilen faaliyetin dışına çıkan işyerlerine gerekli uyarı ve yaptırımlar uygulamak,

(7) Gerek denetimlerdeki tespitlerde gerekse Beyaz Masa veya Zabıta müdürlüğüne gelen şikâyetler neticesinde; mahallinde denetim yapmak, tespit edilen olumsuzluk ile ilgili tutanak düzenleyerek Encümene sunmak, Encümen kararını ilgilisine bildirmek ve gereken idari işlemi yapmak,

(8) Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan satış belgesi almak isteyen işyerlerinin mesafe şartları açısından incelenmesi,

(9) Belediyemizdeki diğer müdürlükler ile kurum içi yazışma, devlet daireleri, özel kişi ve tüzel kurumlarla kurum dışı yazışmalar yapmak,

(10) Amirliğimize gelen ile giden evrakları deftere kaydını yapmak ve arşiv kayıtların düzenlemek,

(11) Başkana, Encümene ve Meclise teklifler sunmak, üç yargı organınca verilen kararları uygulamak.

(12) Kendi yetki ve sorumluluğuna verilen işlerin hatasız olması ve en kısa süre içerisinde bitirilmesini sağlamak.

(13 Yasal mevzuat, sistem ve prosedürlerdeki değişiklikleri takip etmek.

Amirlik Yetkisi

MADDE 8 - İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Denetim Amirliği, bu yönetmelikte sayılan görevleri ve 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

Amirliğin sorumluluğu

MADDE 9 - İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Denetim Amirliği, Belediye Başkanınca ve Zabıta Müdürünce verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur.

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Denetim Amirin Görev, Yetki ve Sorumluluğu

MADDE 10 –

(1) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Denetim Amiri Başkanlık Makamını ve Zabıta Müdürlüğünü temsil eder.

(2) Amirlik yönetiminde tam yetkili kişidir.

(3) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Denetim Amirliğine tanımlanmış tüm işleri koordine etmek ile tüm işlerin etkili ve verimli bir şekilde sonuçlanmasını sağlar.

(4) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Denetim Amirliği ile diğer Müdürlük ve Amirlikler arasında koordinasyonu sağlar.

(5) Amir yıllık Performans Programını hazırlar.

(6) Performans Hedefleri, İş kapasitesi ve Faaliyet alanlarını dikkate alarak günlük, haftalık, aylık ve yıllık çalışma planları hazırlar ve bu planların uygulanmasını sağlar.

(7) Bir yıl boyunca yaptığı faaliyetleri gösteren “Yıllık Faaliyet Raporu” nu hazırlar.

(8) Vatandaşa yönelik hizmetlerle ilgili “hizmet standartları” belirleyerek daha hızlı ve etkin hizmet vermek için tedbirler alır, süreç iyileştirmesi yapar.

(9)Bu konuda Zabıta Müdürü ile koordineli çalışır.

(10) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Denetim Amirliğinin geçmiş döneme ait bilgilerinin, dosyalarının, raporlarının kurumsal bir formatta Standart Dosya Planına göre arşivlenmesini sağlar.

(11) Yasalarla verilen her türlü ek görevi yapar.

(12) İdaresindeki personelin kendi aralarında veya mükellefe karşı saygılı ve pozitif hareket etmesini sağlar,

(13) Emrindeki personelin sevk ve idaresini sağlar,

(14) İşyerlerinin denetimini emrindeki personel ile sağlar,

(15) Denetim personeli için gerekli araç temini, zabıta ekibi temini gibi destek hizmetleri sağlar,

(16) İdaresinde görevli araçların ve sürücü personelin kontrolünü sağlar,

(17) Personelin mevzuat ve davranışsal açıdan yeterliliği için seminerler düzenlenmesini sağlar,

(18) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Denetim Amirliğine gelen yazıların takibini yapar ve personelinden rapor ister,

(19) Sıhhi, gayrisıhhi ve umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin rutin, periyodik, talep ve şikayet üzerine gerekli denetimlerin yapılmasını sağlar, denetim raporlarının tanzim ettirerek raporların takibini yapar,

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Denetim Amirliği Personeli Görev ve Sorumlulukları

MADDE 11 –

(1) Ruhsat ve Denetim Amirinin vereceği emir ve talimatları yerine getirmek karşı sorumludur,

(2) Ruhsat Denetim Amirinin hazırladığı çalışma programını uygulayarak tutanak ve rapor tanzim eder,

(3) Sıhhi, gayrisıhhi ve umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin rutin, periyodik, talep ve şikayet üzerine gerekli denetimlerini yapar,

(4) Denetim görevine çıkılmadığı zamanlarda amirin öngördüğü büro çalışmalarına dâhil olur.

(5) Ruhsat büro personeliyle koordineli çalışır.

(6) Gerektiğinde ruhsat büro personeli yerine vekalet eder.

(7) Yetki sahamızda bulunan tüm sıhhi, umuma açık işyerleri ile 2. ve 3. Sınıf gayrisıhhî işyerlerinin denetimini sağlamak.

(8) İşyeri denetimi ile alakalı tanzim edile rapor, tutanak, bilgi ve belgelerin, Ruhsat büro personeli tarafından dosyalanmasını ve muhafazasını sağlar,

(9) Amirlik Makamı emirleri doğrultusunda denetim programı hazırlar ve uygular.

(10) Yürürlükteki kanun, yönetmelik ve genelgelerdeki değişiklikleri takip ederek diğer personelleri bilgilendirir,

(11) Denetimleri esnasında mevzuata aykırı faaliyet gösteren ya da faaliyetten men edilmesi zorunlu görülen işyerleri için gerekli yasal çalışmayı başlatır,

(12) Görevlerini kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgeler doğrultusunda yerine getirir,

(13) Çalışma konuları ile alakalı bilgi ve belge içeren dosyaları oluşturur,

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Denetim Amirliği Büro Personelinin Görev ve Sorumlulukları

MADDE 12 –

(1) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Denetim Amirinin vereceği emir ve talimatları yerine getirmekle amire karşı sorumludur,

(2) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Denetim Amirliği Personeli ve İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Amirliği ile koordineli çalışır,

(3) Yürürlükteki kanun, yönetmelik ve genelgelerdeki değişiklikleri takip ederek İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Denetim Amirliğinde görev yapan personelleri bilgilendirir,

(4) Demirbaş malzemelerin muhafazasını sağlar,

(5) Ruhsat denetim işlem dosyaları, tüm iç-dış yazışma dosyaları, şikâyet dosyalarının takibini, kontrolünü ve muhafazasını sağlar,

(6) Zabıta Müdürüne, beyaz masa ve diğer birimlere işyeri ruhsatı ile alakalı hızlı ve doğru bilgi akışı sağlar,

(7) Her ay düzenli olarak Amirliğe gelen yazılardan cevabı verilmeyenlerin takibini yapar ve rapor tanzim eder,

(8) İç ve dış yazışmaların öncelik durumuna göre zamanında hazırlanmasını, onaya sunulmasını ve ilgili müdürlük, ilgili kurum veya kuruluşlara gönderilmesini sağlar,

(9) Ruhsat Denetim Amirliği için gerekli Kırtasiye dâhil, her tür malzeme taleplerini zamanında yaparak kontrolünü sağlar,

(10) Ruhsat Denetim Amirliği arşivinin düzenli işlemesini, dosyaların muhafazasını sağlar,

(11) Gelen, giden evrakların kayıtlarını, dosyalamak ve arşivlenmesini yapar,

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Görev ve Hizmetlerin İcrası Görevin alınması

MADDE 13 - Amirliğin tüm elemanlarına verilen belgeler, dosyalar ve tüm işler amirin görevlendirmesiyle ilgilisine verilir.

Görevin planlanması

MADDE 14 – İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatı Denetim Amirliğindeki iş ve işlemler amir tarafından düzenlenen plan dâhilinde yürütülür.

Görevin yürütülmesi

MADDE 15 - Amirlikte görevli tüm personel, kendilerine verilen görevleri yasa ve yönetmelikler doğrultusunda gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

İşbirliği ve Koordinasyon

Amirlik birimleri arasında işbirliği

MADDE 16 -

(1) Amirlik dâhilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon, Amir tarafından sağlanır.

(2) Amir, evrakları gereği için ilgili personele tevzi eder.

Diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyon

MADDE 17 – Amirliğin , Belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kamu Kurum ve Kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmalar; Müdür ve Başkan Yardımcısının parafı Belediye Başkanının veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.

ALTINCI BÖLÜM

Evraklarla İlgili İşlemler ve Arşivleme

Gelen giden evrakla ilgili yapılacak işlem

MADDE 18 –

(1) Amirliğe gelen evrakın önce kaydı yapılır. Amir tarafından ilgili personele havale edilir. Personel evrakın gereğini zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür.

(2) Gelen ve giden evraklar ilgili kayıt defterlerine sayılarına göre kaydedilir.Arşivleme ve dosyalama

MADDE 19 –

(1) Amirlik tarafından yapılan tüm yazışmaların birer paraflı nüshası konusuna göre SDP’na uygun olarak muhafaza edilir.

(2) Amirlikte üretilen ve Amirliğe gelen tüm evrak ve belgeler Standart Dosya Planı’na göre sınıflandırılır ve dosyalama yapılır.

(3) Arşivdeki evrakların saklama süreleri ve imha temrinleri için planlama yapılarak süresi gelen evraklar mevzuata uygun olarak imha edilir.

(4) Arşivdeki evrakların muhafazasından ve istenildiği zaman çıkarılmasından büro personeli ve ilgili amiri sorumludur.

HABER MERKEZİ VE BİLGİ İŞLEM KISMI GÖREVLERİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Serik Belediyesi Haber Merkezi ve Bilgi İşlem Kısım Amirliği’nin kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2(1) Bu Yönetmelik, yürürlükteki ilgili mevzuat çerçevesinde Serik Belediyesi Haber Merkezi ve Bilgi İşlem Kısım Amirliği’nin kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile işleyişini kapsar.

Dayanak

MADDE 3-(1) 22/02/2007 tarih ve 26442 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve yürürlükteki diğer ilgili mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Teşkilat

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat ve Bağlılık

MADDE 4- (1) Haber Merkezi ve Bilgi İşlem Kısmı, 5393 sayılı Belediye Kanununun 48. maddesi ve Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik çerçevesinde, Serik Belediye Başkanlığının 30.12.2015 tarihli olurları ile düzenlenmiştir.

Kısmın teşkilat yapısı aşağıdaki gibidir.

Haber Merkezi

Bilgi İşlem Birimi

Bağlılık

MADDE 5- Haber Merkezi ve Bilgi İşlem Kısmı, Zabıta Müdürüne bağlıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki, Sorumluk ve Nitelikler Haber Merkezi ve Bilgi İşlem Kısmının Görevleri

MADDE 6- Zabıta Müdürlüğü Haber Merkezi ve Bilgi İşlem Kısmı, Hizmetlerin daha hızlı ve yerinden takip edilebilmesi ve yürütülebilmesi için teşkil edilmiş olup;

Haber Merkezi :

Zabıta Müdürlüğü Haber Merkezi; mesai saatleri içersinde zabıta müdürlüğü, mesai saatleri dışında ve resmi tatil günlerinde ise Serik Belediye Başkanlığı santral hizmetlerini yürütmek.

Zabıta Müdürlüğüne ait telefon konsollarının kontrolünü yapmak çalışmayan konsolların durum tespiti ve onarımı için Kısım Amirine bilgi vermek.

Haber Merkezinde bulunan Yerel Alan Ağı Yönlendiricisi ve Güvenlik Kamera Sisteminin çalışır durumda bulunmasını sağlamak.

Serik Belediye Başkanlığı ve Zabıta Müdürlüğü Personel Bilgilerini ve dâhili abone bilgilerini güncel halde bulundurmak.

Gelen şikayet, ihbar ve talepleri almak, İlgili birime yönlendirmek, deftere kayıt etmek ve sonucunu takip ederek defterde ilgili bölümün kapatılmasını sağlamak.

Hizmetin devamlılığı için Haber Merkezi ve Santral Nöbeti ihdas edilmiş olup hizmetler mesai saatlerinde birim personeli tarafından, mesai saatleri dışında ve resmi tatil günlerinde nöbetçi personel tarafından yürütülür.

Nöbet hizmeti 17:00 – 24:00 saatlerinde bir vardiya, resmi tatil günleri 08:00-16:00 ve 16:00-24:00 saatleri arasında iki vardiya şeklinde yürütülür.

Bilgi İşlem Birimi :

Zabıta Müdürlüğünde mevcut olan Kısım, Birim ve Karakol Amirliklerinin, tüm yazılım, donanım, program ihtiyaçlarını temin etmek, kurulumlarını yapmak, teknik destekte bulunmak.

Zabıta Müdürlüğü otomasyonunu kurmak ve bilişim teknolojisine uygun olarak elektronik bilgi, belge ve iş akışı düzenini oluşturmak, buna yönelik yazılımları geliştirmek veya sağlamak. Bu Sistemlerin Belediye Otomasyonu ile entegre çalışması için gerekli tedbirleri almak

Zabıta Müdürlüğüne ait Bilgisayar sistemleri üzerinde mevcut bulunan programların, bakım ve güncellemelerini yapmak ve yaptırmak.

Kısım, Birim ve Karakol Amirlikleri ile gerektiğinde diğer ilgili müdürlükler arasında Network veri hatlarını kurarak, entegrasyonunu gerçekleştirmek.

Zabıta Müdürlüğü birimler arası veri alışverişini sağlamak üzere intranet oluşturmak

Zabıta Müdürlüğü web sitesini kurmak, güncel tutmak ve gerektiğinde bilgiyi paylaşmak, bilgiyi toplamak, yayınlamak ve çağdaş haberleşme ağlarının yaygınlaşmasını sağlamak.

Zabıta hizmetlerini, mevzuatın izin verdiği ölçüde, web ortamına taşımak vatandaşa dönük hizmetleri internet üzerinden sunmak.

Zabıta Müdürlüğü e-posta tanımlamaları, iş ve işlemlerini için her türlü çalışmayı yapmak ve uygulamak.

Zabıta Müdürlüğünün, bağlı birimlerinin tüm bilgisayar ve bilgisayar yan ürünlerinin, gelişen bilişim teknolojileri doğrultusunda, donanım ve yazılımlarının bilgi işlem ihtiyaçlarını Bilgi İşlem Müdürlüğü ile koordineli olarak değerlendirmek, gerekli teknik destek sağlanmak ve çalışmasını sağlamak, Bu kapsamda bilgisayar donanım ihtiyaçlarının belirlenmesine, temin edilmesine, kurulmasına ve devreye alınmasına destekte bulunmak.

Donanım ve yazılımların bakımlarını yapmak, faal halde bulundurmak ve gerektiğinde ihale yoluyla yaptırmak.

Zabıta Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan güvenlik kamera sistemlerinin kurulum bakım ve onarımı ile idamesini sağlamak

Eğitim ve bilgilendirme toplantıları düzenlemek ve düzenlettirmek.

Gelişen bilişim teknolojisini izlemek ve ihtiyaçları analiz etmek, gerektiğinde teminini sağlamak.

Sistemlerin sürekliliğini sağlamak üzere gerekli emniyet tedbirlerini almak ve uygulamak.

Mevcut Sistemi 7 gün 24 saat faal halde tutmak, sistemin güvenliğini, sürekliliğini sağlamak üzere, diğer çevresel destek birimleri ile uyumluluğunu sağlamak.

Zabıta Müdürlüğü Bilgi İşlem, Haberleşme Sistemleri ve güvenlik kamera sistemleri ile ilgili ihtiyaç planlaması yapmak, bu planlamaya göre ihtiyacı karşılamak.

Ana bilgisayar sistemi, yan üniteleri ve network cihazları, bilgisayar (PC), yazıcılar ve kesintisiz güç kaynaklarının bakım ve tamirlerini yapmak ve yaptırmak.

Belediye Başkanı ve Zabıta Müdürünün vereceği diğer görevleri yapmak.

Kısmın yetkisi

MADDE 7-(1) Haber Merkezi ve Bilgi İşlem Kısmı, bu yönetmelikte sayılan görevler ile yürürlükteki mevzuat ve 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanarak Belediye Başkanı ve Müdür tarafından kendisine verilen tüm görevleri ilgili mevzuat çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

Kısmın sorumluluğu

MADDE 8 - (1) Haber Merkezi ve Bilgi İşlem Kısmı, Belediye Başkanınca ve Zabıta Müdürünce verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile yürürlükteki ilgili mevzuatta belirtilen tüm görevleri, plan, program, genel prensipler ve mevzuat kurallarına göre tam ve zamanında, gereken özen ve çabuklukla yerine getirmekle sorumludur. Haber Merkezi ve Bilgi İşlem Kısmı yaptığı ve görevi olduğu halde yapmadığı hizmetlerin sonucundan dolayı Belediye Başkanına ve Zabıta Müdürüne karşı sorumludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Görev ve Hizmetlerin Planlanması ve Yürütülmesi Görev ve hizmetlerin planlanması

MADDE-9- (1) Haber Merkezi ve Bilgi İşlem Kısmındaki iş ve işlemler Kısım Amiri tarafından düzenlenen plan dâhilinde, yürürlülükteki mevzuata uygun olarak yürütülür.

Görev ve hizmetlerin yürütülmesi

MADDE-10- (1) Kısımda görevli tüm personel, kendilerine verilen görevleri, yürürlükteki yasa ve yönetmelikler doğrultusunda, gereken özen ve süratle yerine getirmekle yükümlüdür.

MERKEZ KARAKOL AMİRLİĞİ VE KADRİYE, BOĞAZKET, BELEK VE GEBİZ ZABITA KOMSERLİĞİ GÖREV VE YETKİLERİ

Kuruluş :

Merkez Ekipler Amirliği, Kadriye, Boğazkent, Belek, Gebiz karakolarından oluşmaktadır. İhtiyaç durumunda hizmet gereği yeni ekipler kurulabilir

Merkez Ekip Amirinin Görev Yetki ve Sorumlulukları ;

1) Zabıta Müdürü'nün görev devriyle ilgili yazılı emirleri doğrultusunda kendisine verilen görevleri ve yetkileri kullanarak, görevin kanun, tüzük ve yönetmeliklere uygun biçimde yerine getirmek,

2) Birim yöneticilerinin ortak nitelikteki yönetim görevlerini yerine getirmek,

3) Zabıta Müdürünün emir ve direktifleri doğrultusunda yürütmekle yükümlü olduğu işleri yürüterek, sonuçlandırmak,

4) Görevle ilgili konularda Zabıta Müdürüne bilgi vermek ve düşüncelerini bildirmek,

5) Görev bölümü emri ile kendisine bağlanan birimlerdeki memurların göreve geliş ve gidişlerini takip etmek, iş ve işlemlerin düzenli bir biçimde yasalara uygun olarak yürütülmesini sağlamak ve bunu denetlemek,

6) Müdürlüğe ilişkin görevlerin, müdürlükçe uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için tedbirler almak ve uygulamak,

7)Müdürlük işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için müdürlük makamına önerilerde bulunmak,

8) Müdürlüğün yazışmalarında 2.derece imza atmak,

9) Müdürlük görevlerinin zamanında ve eksiksiz yerine getirilmesi için gerekli tedbirleri alma, birimlerin işlevleri ile ilgili mevzuat değişikliklerini izleyip, uygulanmasını sağlamak,

10) Yönetimine verilen birimlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesini, disiplinini ve mesai saatlerine tam olarak uymalarını gözetlemek, denetlemek ve olumsuzları müdürlük makamına rapor etmek,

11) Müdürlük görevlerinin; zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirilmesi için ilgili birimlerle gerekli koordinasyonu sağlamak,

12) Müdürlükte kendisine bağlı birimlerdeki personelin, ödül, takdirname, birim değiştirme, terfi gibi personel işlemleri için müdürlük makamına önerilerde bulunmak,

13)Yıllık izin kullanış zamanlarını tespit ederek müdürlük makamına teklifte bulunmak, birimlerinin çalışma programlarını onamak,

14) İlgili mevzuat ve bu yönetmelik ile kendine verilen görevlerin gereği gibi getirilmemesinden, yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmamasından, müdürlük makamına karşı sorumludur.

Büro Memurunun görev ve sorumlulukları

1).Bürodaki personelin görev dağılımında geçici olarak değişiklikler yapabilir. Büro içinde koordinasyonu sağlar. Ekiplere verilen evrakların zamanında yapılıp yapılmadığı hakkında amire yazılı ve sözlü bilgi verir.

Merkez Ekipler Amirliği ve Kadriye ,Boğazkent, Belek, Gebiz Komiserliğinin Görev ve Yetkileri;

1) Belediye sınırları içinde beldenin düzenini, belde halkının huzurunu ve sağlığını sağlayıp korumak amacıyla kanun, tüzük ve yönetmeliklerde, belediye zabıtasınca yerine getirileceği belirtilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

2) Belediyece yerine getirileceği belirtilip de mahiyeti itibariyle belediyenin mevcut diğer birimlerini ilgilendirmeyen ve belediye zabıta kuruluşunca yerine getirilmesi tabii olan görevleri yapmak.

3) Belediye karar organları tarafından alınmış kararları, emir ve yasakları uygulamak ve sonuçlarını izlemek,

4) Ulusal bayram ve genel tatil günleri ile özellik taşıyan günlerde yapılacak törenlerin gerektirdiği hizmetleri görmek.

5) Cumhuriyet Bayramında iş yerlerinin kapalı kalması için gerekli uyarıları yapmak, tedbirleri almak, bayrak asılmasını sağlamak.

6) Kanunların belediyelere görev olarak verdiği takip, kontrol, izin ve yasaklayıcı hususları yerine getirmek.

7) Belediye cezaları ile ilgili olarak kanunlar uyarınca belediye meclisi ve encümeninin koymuş olduğu yasaklara aykırı hareket edenler hakkında gerekli işlemleri yapmak.

8) 2/1/1924 tarihli ve 394 sayılı Hafta Tatili Kanununa göre belediyeden izin almadan çalışan işyerlerini kapatarak çalışmalarına engel olmak ve haklarında kanuni işlemleri yapmak.

9) Bulunmuş eşya ve malları, mevzuat hükümlerine ve belediye idaresinin bu konudaki karar ve işlemlerine göre korumak; sahipleri anlaşıldığında onlara teslim etmek; sahipleri çıkmayan eşya ve malların, mevzuatta ayrıca özel hüküm yoksa bakım ve gözetim masrafı alındıktan sonra bulana verilmesini sağlamak.

10) 28/4/1926 tarihli ve 831 sayılı Sular Hakkındaki Kanuna göre, umumi çeşmelerin kırılmasını, bozulmasını önlemek; kıran ve bozanlar hakkında işlem yapmak, şehir içme suyuna başka suyun karıştırılmasını veya sağlığa zararlı herhangi bir madde atılmasını önlemek, kaynakların etrafını kirletenler hakkında gerekli kanuni işlemleri yapmak.

11) 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve bu Kanuna göre çıkarılan 31/7/2006 tarihli ve 25245 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik çerçevesinde binalara verilen numaraların ve sokaklara verilen isimlere ait levhaların sökülmesine, bozulmasına mani olmak.

12) 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde etiketsiz mal, ayıplı mal ve hizmetler, satıştan kaçınma, taksitli ve kampanyalı satışlar ve denetim konularında belediyelere verilen görevleri yerine getirmek.

13) Kanunen belediyenin izni veya vergi ve harçlara tabi iken izin alınmaksızın veya harç ve vergi yatırılmaksızın yapılan işleri tespit etmek, bunların yapılmasında, işletilmesinde, kullanılmasında veya satılmasında sakınca varsa derhal men etmek ve kanuni işlem yapmak.

14) 30/6/1934 tarihli ve 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkumlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanuna göre cezaevinde hükümlü olarak bulunanlar ve 11/8/1941 tarihli ve 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanuna göre, yardıma muhtaç olduğunu beyanla müracaat edenler hakkında muhtaçlık durumu araştırması yapmak.

15) 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre, izin verilmeyen yerlerin işgaline engel olmak, işgaller ile ilgili tahsilat görevlilerine yardımcı olmak.

16) 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerince belediye sınırları içinde kaçak orman emvalinin tespiti halinde orman memurlarına yardımcı olmak,

17) 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun gereğince yangın, deprem ve su baskını gibi hallerde görevli ekipler gelinceye kadar gerekli tedbirleri almak.

18) 11/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa ve ilgili yönetmeliklerine göre, ölçü ve tartı aletlerinin damgalarını kontrol etmek, damgasız ölçü aletleriyle satış yapılmasını önlemek, yetkili tamircilerin yetki belgelerini kontrol etmek, damgalanmamış hileli, ayarı bozuk terazi, kantar, baskül, litre gibi ölçü aletlerini kullandırmamak, kullananlar hakkında gerekli işlemleri yapmak.

19) 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eser, icra ve yapımların tespit edildiği kitap, kaset, CD, VCD ve DVD gibi taşıyıcı materyallerin yol, meydan, pazar, kaldırım, iskele, köprü ve benzeri yerlerde satışına izin vermemek ve satışına teşebbüs edilen materyalleri toplayarak yetkililere teslim etmek.

20) 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanuna göre belediye alacaklarından dolayı haciz yoluyla yapılacak tahsilatlarda yardımcı olmak.

21) 13/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile verilen görevleri yerine getirmek.

22)1580 Sayılı Kanun ve tese'ülün men'ine dair nizamname ile belediyelere verilen yetkiye istinaden,dilenenleri dilenmekten men etmek, toplamak ve Türk Ceza Kanunu'nun 544 ve 545. maddeleri doğrultusunda, kanuni işlem yapılmak üzere, adli makamlara sevk işlemlerini yapmak,

23)Dilenci toplama ve sevk merkezini idare etmek,

24)Kanun, tüzük ve yönetmeliklerde, belediyelere verilen görev ve yetkiler doğrultusunda, belediye suçu işleyenler tespit edildiğinde, kanuni işlem yapmak,

25)Belirlenen görev ve yetkiler dışında, tüm zabıta hizmetlerine yönelik müdürlük emirlerini öncelikle uygulamak.

26)Büyükşehir Belediyesinin mülkü olan gayri menkullerle park, bahçe ve mezarlıkların işgallerine mani olmak, buralarda nizam ve intizamı temin etmek,

27)İtfaiye çalışmalarında emniyet ve yol güvenliği açısından gerekli önlemleri almak. Belediyece çıkarılan yangından korunma yönetmeliğindeki zabıta hizmetlerini yerine getirmek,

28) Korunması belediyelere ait tarihi ve turistik tesisleri muhafaza etmek, kirletilmesine, çalınmalarına, tahrip edilmelerine ve her ne suretle olursa olsun zarara uğratılmalarına meydan vermemek.

29) Mülki idare amiri, belediye başkanı veya yetkili kıldığı amirlerin hizmetle ilgili emirlerini yerine getirmek.

b) İmar ile ilgili görevleri;

1) Fen elemanlarıyla birlikte yapılacak yasal işlemleri yerine getirmek.

2) 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili imar yönetmeliklerine göre belediye ve mücavir alan sınırları içinde güvenlik tedbirleri alınması gerekli görülen arsaların çevrilmesini sağlamak, açıkta bulunan kuyu, mahzen gibi yerleri kapattırarak zararlarını ve tehlikelerini gidermek, kanalizasyon ve fosseptik çukurlarının sızıntı yapmalarına mani olmayı sağlamak, hafriyat atıklarının müsaade edilen yerler dışına dökülmesini önlemek, yıkılacak derecedeki binaları boşalttırmak, yıkım kararlarının uygulanmasında gerekli tedbirleri almak, ruhsatsız yapılan inşaatları tespit etmek ve derhal inşaatı durdurarak belediyenin fen kuruluşlarının yetkili elemanlarıyla birlikte tutanak düzenlemek ve haklarında kanuni işlem yapmak.

3) 20/7/1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununa göre izinsiz yapılaşmaya meydan vermemek, izinsiz yapıların tespitini yapmak ve fen elemanlarının gözetiminde yıkılmasını sağlamak ve gerekli diğer tedbirleri almak.

4) 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa göre, sit ve koruma alanlarında ruhsatsız yapı, izinsiz kazı ve sondaj yaptıranları, izinsiz define arayanları ilgili mercilere bildirmek.

c) Sağlık ile ilgili görevleri;

1) 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve 27/5/2004 tarihli ve 5179 sayılı Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, ilgili tüzük ve yönetmeliğin uygulanmasında ve alınması gerekli kararların yerine getirilmesinde görevli personele yardımcı olmak.

2) Ev, apartman ve her türlü işyerlerinin çöplerinin sokağa atılmasına mani olmak, çöp kutu ve atıklarının eşelenmesini önlemek.

3) Cadde, sokak, park ve meydanlarda mevzuata ve sağlık şartlarına aykırı olarak satış yapan seyyar satıcıları men etmek, bu hususta yetkili mercilerin kararlarıyla zabıta tarafından yerine getirilmesi istenen hizmetleri yapmak.

4) Yetkili mercilerin kararları doğrultusunda belirlenen yerler dışında kurban kesilmesini önlemek.

5) 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununa ve ilgili yönetmeliklere göre çevre ve insan sağlığına zarar veren, kişilerin huzur ve sükûnunu, beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde gürültü yapan fabrika, işyeri, atölye, eğlence yerleri gibi müesseseleri tutanak düzenleyerek yetkili mercilere bildirmek ve bu konuda kendisine verilen görevleri yerine getirmek.

6) 8/5/1986 tarihli ve 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa ve ilgili yönetmeliğe göre bir yerde hastalık çıkması veya sebebi belli olmayan hayvan ölümlerinin görülmesi halinde ilgili mercilere haber vermek, bu yerleri geçici kordon altına almak, yetkililere bu konuda her türlü yardımı yapmak, imhası gereken hayvanların itlafına yardımcı olmak, bunların insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde imhasını yaptırmak.

7) 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa ve Yönetmeliğine göre hayvan ve hayvansal ürünlerin nakliyeciliğini yapanların ruhsatlarını ve hayvanların menşe şahadetnamelerini kontrol etmek, mezbaha ve et kombinası dışı kesimleri önlemek, bunların hakkında kanuni işlemler yapmak.

8) 24/6/2004 tarihli ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile belediyelere, zabıtanın görevleri içerisinde verilen yetkileri kullanmak.

9) Savaş ve savaşa hazırlık gibi olağanüstü hallerde sivil savunma hizmetlerinin gerektirdiği ve kendisine verilen görevleri yerine getirmek.

10) Korunmaya ve bakıma muhtaç çocukları, özürlüleri, yaşlıları ve yardıma muhtaç kişileri tespit halinde sosyal hizmet kurumlarına bildirmek.

11)1580 Sayılı Kanun ve tese'ülün men'ine dair nizamname ile belediyelere verilen yetkiye istinaden,dilenenleri dilenmekten men etmek, toplamak ve Türk Ceza Kanunu'nun 544 ve 545. maddeleri doğrultusunda, kanuni işlem yapılmak üzere, adli makamlara sevk işlemlerini yapmak,

12)Dilenci toplama ve sevk merkezini idare etmek,

13)Kanun, tüzük ve yönetmeliklerde, belediyelere verilen görev ve yetkiler doğrultusunda, belediye suçu işleyenler tespit edildiğinde, kanuni işlem yapmak,

14)Belirlenen görev ve yetkiler dışında, tüm zabıta hizmetlerine yönelik müdürlük emirlerini öncelikle uygulamak.

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI AMİRLİĞİ GÖREV, ÇALIŞMA , YETKİ VE SORUMLLUKLARI

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Amirliğinin kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Amirliğindeki personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar

Dayanak

MADDE 3 - İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Amirliğine ait bu yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 3572 Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının yayınlanmış olduğu 10.08.2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazetede yer alan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik, 394 sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanun, 7201 sayılı Tebligat Kanunu, 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve 3194 sayılı İmar Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerine istinaden hazırlanmıştır.

MADDE 4 - İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Amirliği, Belediye Başkanına ve Zabıta Müdürüne bağlıdır. Belediye Başkanı, bu görevi bizzat veya görevlendireceği kişi eliyle yürütür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluk

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Amirliğinin Görevleri

MADDE -5

(1) Belediye sınırları içindeki tüm sıhhi, umuma açık eğlence ve dinlenme amaçlı işyerleri, 2. ve 3. sınıf gayrisıhhî işyerlerine ruhsat vermek

(2) ) Belediyemizdeki diğer müdürlükler ile kurum içi yazışma, devlet daireleri, özel kişi ve tüzel kurumlarla kurum dışı yazışmalar yapmak,

(3) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı bulunan işyerlerine talep olması durumunda ve uygun görülmesi halinde Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı vermek,

(4) Amirliğe gelen ile giden evrakları deftere kaydını yapmak ve arşiv kayıtların düzenlemek,

(5) Başkana, Encümene ve Meclise teklifler sunmak, üç yargı organınca verilen kararları uygulamak.

(6) Kendi yetki ve sorumluluğuna verilen işlerin hatasız olması ve en kısa süre içerisinde bitirilmesini sağlamak.

(7) Yasal mevzuat, sistem ve prosedürlerdeki değişiklikleri takip etmek.

Amirlik Yetkisi

MADDE 8 - İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Amirliği, bu yönetmelikte sayılan görevleri ve 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

Amirliğin sorumluluğu

MADDE 9 - İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Amirliği, Belediye Başkanınca ve Zabıta Müdürünce verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur.

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Amirinin Görev, Yetki ve Sorumluluğu

MADDE 6 –

(1) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Amiri Başkanlık Makamını ve Zabıta Müdürlüğünü temsil eder.

(2) Amirlik yönetiminde tam yetkili kişidir.

(3) Belediye sınırları içerisinde ruhsatsız faaliyet gösteren ve işyeri açma ve çalışma ruhsatı almak üzere müracaat eden sıhhi, umuma açık eğlence yerleri ile 2.ve 3. Gayrisıhhî işyerlerinin müracaatlarını işleme koymak

(4) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Amirliğine tanımlanmış tüm işleri koordine etmek ile tüm işlerin etkili ve verimli bir şekilde sonuçlanmasını sağlar.

(5) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Amirliği ile diğer Müdürlük ve Amirlikler arasında koordinasyonu sağlar.

(6) Amir yıllık Performans Programını hazırlar.

(7) Performans Hedefleri, İş kapasitesi ve Faaliyet alanlarını dikkate alarak günlük, haftalık, aylık ve yıllık çalışma planları hazırlar ve bu planların uygulanmasını sağlar.

(8) Bir yıl boyunca yaptığı faaliyetleri gösteren “Yıllık Faaliyet Raporu” nu hazırlar.

(9) Vatandaşa yönelik hizmetlerle ilgili “hizmet standartları” belirleyerek daha hızlı ve etkin hizmet vermek için tedbirler alır, süreç iyileştirmesi yapar.

(10) Bu konuda Zabıta Müdürü ile koordineli çalışır.

(11) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Amirliğinin geçmiş döneme ait bilgilerinin, dosyalarının, raporlarının kurumsal bir formatta Standart Dosya Planına göre arşivlenmesini sağlar.

(12) Yasalarla verilen her türlü ek görevi yapar.

(13) İdaresindeki personelin kendi aralarında veya mükellefe karşı saygılı ve pozitif hareket etmesini sağlar,

(14) Emrindeki personelin sevk ve idaresini sağlar,

(15) Personelin mevzuat ve davranışsal açıdan yeterliliği için seminerler düzenlenmesini sağlar,

(16) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Amirliğine gelen yazıların takibini yapar ve personelinden rapor ister,

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Amirliği Personeli Görev ve Sorumlulukları

MADDE 7 –

(1) Ruhsat ve Denetim Amirinin vereceği emir ve talimatları yerine getirmekle sorumludur,

(2) Ruhsat Amirinin hazırladığı çalışma programını uygulayarak tutanak ve rapor tanzim eder,

(3) İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsat Denetim Büro personeliyle koordineli çalışır.

(4) Yetki sahamızda bulunan tüm sıhhi, umuma açık işyerleri ile 2. ve 3. Sınıf gayrisıhhî işyerlerinin ruhsat müracaatlarını almak ve gerekli evrakları temin ettirmek,

(6) Görevlerini kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgeler doğrultusunda yerine getirir,

(8) Çalışma konuları ile alakalı bilgi ve belge içeren dosyaları oluşturur,

(9) Yürürlükteki kanun, yönetmelik ve genelgelerdeki değişiklikleri takip ederek İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Amirliğinde görev yapan personelleri bilgilendirir,

(10) Demirbaş malzemelerin muhafazasını sağlar,

(11) Ruhsat Amirliğinin işlem dosyaları ile tüm iç-dış yazışma dosyalarının kontrolünü ve muhafazasını sağlar,

(12) Zabıta Müdürüne, beyaz masa ve diğer birimlere işyeri ruhsatı ile alakalı hızlı ve doğru bilgi akışı sağlar,

(13) Her ay düzenli olarak Amirliğe gelen yazıların takibini yapar ve rapor tanzim eder,

(14) İç ve dış yazışmaların öncelik durumuna göre zamanında hazırlanmasını, onaya sunulmasını ve ilgili müdürlük, ilgili kurum veya kuruluşlara gönderilmesini sağlar,

(15) Ruhsat Amirliği için gerekli Kırtasiye dâhil, her tür malzeme taleplerini zamanında yaparak kontrolünü sağlar,

(16) Ruhsat Amirliği arşivinin düzenli işlemesini, dosyaların muhafazasını sağlar,

(17) Gelen, giden evrakların kayıtlarını, dosyalamasını ve arşivlenmesini yapar,

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Görev ve Hizmetlerin İcrası

Görevin alınması

MADDE 8 - Amirliğin tüm elemanlarına verilen belgeler, dosyalar ve tüm işler amirin görevlendirmesiyle ilgilisine verilir.

Görevin planlanması

MADDE 9 – İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatı Denetim Amirliğindeki iş ve işlemler amir tarafından düzenlenen plan dâhilinde yürütülür.

Görevin yürütülmesi

MADDE 10 - Amirlikte görevli tüm personel, kendilerine verilen görevleri yasa ve yönetmelikler doğrultusunda gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

İşbirliği ve Koordinasyon

Amirlikte işbirliği

MADDE 11 -

(1) Amirlik dâhilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon, Amir tarafından sağlanır.

(2) Amir, evrakları gereği için ilgili personele tevzi eder.

Diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyon

MADDE 12 – Amirliğin , Belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kamu Kurum ve Kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmalar; Müdürün parafı Belediye Başkanının veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.

ALTINCI BÖLÜM

Evraklarla İlgili İşlemler ve Arşivleme

Gelen giden evrakla ilgili yapılacak işlem

MADDE 13 –

(1) Amirliğe gelen evrakın önce kaydı yapılır. Amir Tarafından ilgili personele havale edilir. Personel evrakın gereğini zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür.

(2) Gelen ve giden evraklar ilgili kayıt defterlerine sayılarına göre işlenir.

Arşivleme ve dosyalama

MADDE 14 –

(1) Amirlik tarafından yapılan tüm yazışmaların birer paraflı nüshası konusuna göre SDP’na uygun olarak muhafaza edilir.

(2) Amirlikte üretilen ve Amirliğe gelen tüm evrak ve belgeler Standart Dosya Planı’na göre sınıflandırılır ve dosyalama yapılır.

(3) Arşivdeki evrakların saklama süreleri ve imha temrinleri için planlama yapılarak süresi gelen evraklar mevzuata uygun olarak imha edilir.

(4) Arşivdeki evrakların muhafazasından ve istenildiği zaman çıkarılmasından Amirlik personeli ve ilgili amiri sorumludur.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

Madde 15 - (1) İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(2) Bu yönetmelikte genel mevzuata aykırı hüküm bulunması halinde genel mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

Madde 16 - (1) Bu yönetmelik Belediye Meclisinin kabulü ile yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 17 – (1) Bu yönetmelik hükümlerini Serik Belediye Başkanı yürütür.