imar ve Şehircilik Müdürlüğü
  • 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarını yapmak / yaptırmak,
  • Islah İmar Planlarınını yapmak / yaptırmak,
  • Revizyon İmar Planlarını yapmak / yaptırmak,
  • Koruma Kurullarının uygun görüşleri doğrultusunda Koruma Amaçlı İmar Planlarını hazırlamak,
  • İmar Planı Değişikliklerini hazırlamak,
  • Yapılan bütün bu çalışmaları Başkanlık makamının olurlarıyla Belediye Meclisine sunmak,
  • Belediye Meclisince onaylanan planları Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülmek üzere Büyükşehir Belediyesinin ilgili dairesine göndermek.
spot 32 spot 33 spot 34 spot 35