Başkanın Görevleri

Belediye Başkanının görevleri 5393 Sayılı Belediye Kanunlarına göre;

Madde 38. – Belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır:

 1. Belediye teşkilatının en üst amiri olarak belediye teşkilatını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.

 2. Belediyeyi stratejik plana uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.

 3. Belediyeyi devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek

 4. Meclise ve encümene başkanlık etmek

 5. Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek

 6. Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek

 7. Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak

 8. Meclis ve encümen kararlarını uygulamak

 9. Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek

 10. Belediye personelini atamak

 11. Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek

 12. Şartsız bağışlarını kabul etmek

 13. Belde halkının huzur, esenlik ve mutluluğu için gereken önlemleri almak

 14. Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürlülere yönelik hizmetleri yürütmek ve özürlüler merkezini oluşturmak

 15. Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak

 16. Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkilerini kullanmak.